Zastopniki pacientovih pravic

Spoštovani pacienti!

Na podlagi Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 23/08, v nadaljevanju ZPacP) lahko vložite zahtevo za 1. obravnavo kršitev vaših pravic zaradi:

· neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev. Rok za vložitev zahteve je 15 dni od nastanka domnevne kršitve

· neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe. Rok za vložite zahteve je 30 dni po končani zdravstveni oskrbi

Zahteva za 1. obravnavo kršitve pravic se lahko vloži v treh mesecih po preteku navedenih rokov, če ste za kršitev izvedele kasneje oz. če so se posledice kršitve pokazale kasneje.

Postopek vložitve zahteve za I. obravnavo kršitve pacientovih pravic

V zasebni ordinaciji se vsi zaposleni, ki sodelujemo v procesu zdravljenja trudimo, da pri delu preprečimo nastanek kršitve pacientovih pravic. V kolikor pa kot pacient kljub temu menite, da je v postopku izvajanja zdravstvene oskrbe prišlo do neustreznega ravnanja oz. neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev, imate na podlagi ZPacP možnost zahtevati ustrezno obravnavo. Nastali nesporazum bomo poskusili rešiti takoj z dodatnimi pojasnili, v kolikor pa z dodatnimi pojasnili niste zadovoljni, lahko vložite zahtevo za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic.

Kako se vloži zahteva za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic?

Ustna zahteva: v prostorih ambulante v ordinacijskem času.

Pisna zahteva: posredujte jo po pošti na naš naslov

SAFTIĆ d.o.o.

SPLOŠNA AMBULANTA CIRKULANE

Cirkulane 28, 2282 Cirkulane

Po elektronski pošti: milasaftic@yahoo.com

Zahteva za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic mora imeti naslednje podatke:

1. osebno ime, naslov ter kontaktne podatke pacienta

2. opis domnevne kršitve vaših pravic

3. podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oz. zdravstvenih sodelavcih

4. podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah

5. čas in kraj domnevne kršitve vaših pravic, morebitne posledice in morebiten predlog rešitve spora

Če pisna zahteva ne vsebuje teh sestavin, potrebnih za obravnavo, mora pacient v dodatnem 8-dnevnem roku zahtevo dopolniti. Če pacient zahteve v dodatno določenem roku ne dopolni, se šteje, da je zahtevo umaknil. Če iz pisne zahteve ne bi bilo možno razbrati, kdo jo je vložil, ali če je le-ta žaljiva ali prepozna, zahteva ne bo obravnavana.

Vašo pisno ali ustno 1. zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic bomo obravnavali po določilih ZPacP. V primeru, da z odločitvijo ne bi bili zadovoljni, lahko nadaljujete postopek pri Komisiji RS za varstvo pacientovih pravic z vložitvijo 2. zahteve za varstvo pacientovih pravic.

Pristojna oseba za obravnavo zahteve za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic je:

Branka Skledar dr.med.spec.- AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE. BRANKA SKLEDAR dr. med. Breg 6a. 2322 Majšperk. Tel: 02/7947-941

Zastopnik pacientovih pravic

Pri uresničevanju pravic po ZPacP pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic. Le-ta lahko daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

Osnovni podatki o najbližjem zastopniku pacientovih pravic:

ADELA POSTRUŽNIK, ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC MARIBOR

SEDEŽ:NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, OE MARIBOR, LJUBLJANSKA UL. 4/II MARIBOR

URADNE URE: PONEDELJEK OD 11,00 DO 18,00 -SREDA OD 9.00 DO 142.00

TEL: 02 3331263

E-POŠTA: viktor.pilinger@nijz.si in

VLASTA CAFNIK, ZASTOPNICA PACIENTOVIH PRAVIC MARIBOR

SEDEŽ:NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, OE MARIBOR, LJUBLJANSKA UL. 4/II MARIBOR

URADNE URE: TOREK OD 14.00 DO 18.00 -SREDA IN ČETRTEK OD 8.00 DO 12.00

TEL: 02 3331264

E-POŠTA vlasta.cafnik@nijz.si

NAROČANJE PRI OBEH ZASOPNIKOV JE OB PONEDELJKIH IN SREDAH MED 8.00 IN 12.00 URO NA MOBILNI TELEFON: 041 681 304 PRI GA.METKI KREBS, E-POŠTA:zpp-mb@nijz.si